Για τα προσωπικά δεδομένα

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Ελλάδα για μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ την εν λόγω οδηγία μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2003. Η Αθήνα, όμως, δεν ενημέρωσε την Επιτροπή για τα μέτρα που θέσπισε προς το σκοπό της εμπρόθεσμης μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ετσι, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη και κάλεσε την Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης αυτής γνώμης …..