Κατάθεση δικαιολογητικών για τα δικαιώματα αγροτών

0

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι αγρότες μαζί με την αίτηση ενεργοποίησης των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ανακοίνωσε με εγκύκλιό του ο αρμόδιος οργανισμός ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την ίδια εγκύκλιο καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Ο παραγωγός υποβάλλει μια αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ετησίως, η οποία αποτελεί δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης και παράλληλα αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και για τα ειδικά καθεστώτα. Η υποβολή της αίτησης αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου στο εξής να λάβει ενισχύσεις ο παραγωγός. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον παραγωγό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην οικεία ΕΑΣ. Πραγματοποιείται προεκτύπωση της αίτησης με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 2005, γίνονται οι σχετικές μεταβολές των διαφοροποιημένων στοιχείων, εφόσον υπάρχουν, ώστε να απεικονίζεται η υφιστάμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης του παραγωγού το 2006, και συμπληρώνονται τα επί πλέον απαιτούμενα στοιχεία κατά περίπτωση. Εφόσον συμπληρωθεί πλήρως και οριστικοποιηθεί η αίτηση, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον παραγωγό …..