Κοινοτική Οδηγία για την πώληση καταναλωτικών αγαθών

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι «σε περίπτωση αντικαταστάσεως ελαττωματικού καταναλωτικού αγαθού, ο πωλητής υποχρεούται να απομακρύνει το αγαθό από το σημείο και να εγκαταστήσει εκεί το νέο απαλλαγμένο ελαττωμάτων αγαθό ή να αποδώσει τα αναγκαία για τη διενέργεια των πράξεων αυτών έξοδα».