«Λουκέτο» στην ασφαλιστική εταιρεία Eurostar

0

Aνακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας Eurostar και τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 400/1970, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Πρόκειται για μια μικρού μεγέθους ασφαλιστική εταιρεία, με δραστηριότητα σε κλάδους ζημιών στην Ελλάδα από το 1989 και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και λόγω των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση της ΤτΕ, από τον Φεβρουάριο του 2011 τελούσε υπό καθεστώς δέσμευσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούτο να υποβάλει προς έγκριση στην ΤτΕ σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17γ ΝΔ 400/1970. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την οικονομική ανασυγκρότησή της με αποτέλεσμα, μετά τη μη έγκριση του παραπάνω σχεδίου, η ΕΠΑΘ να αποφασίσει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.