Νέο ευρωσκαμνί – Νέα παραπομπή της χώρας μας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για μη συμμόρφωσή της με την οδηγία 2000/60 για το νερό.

0

Σύμφωνα με την οδηγία για τα ύδατα τα κράτη-μέλη είχαν την υποχρέωση να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες για την ενσωμάτωσή της νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου του 2003 …..