Ο Άρειος Πάγος επιτρέπει… κάποιες χρημ/κές πράξεις σε πολιτικούς και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων

0

Ο Άρειος Πάγος αίρει τις απαγορεύσεις που ίσχυαν για πολιτικούς και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που αφορούν άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης σε ΑΜΚ και δημόσια εγγραφή …..