Ποια ακίνητα δεν μπορούν να αγοραστούν

0

Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η εξαγορά δημοσίου ή ανταλλάξιμου κτήματος είναι δυνητική για το Δημόσιο, το οποίο μπορεί να την αρνηθεί ιδίως αν το ακίνητο είναι απαραίτητο για συγκεκριμένη κρατική ανάγκη ή για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφελείας. Οπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς ακινήτων από τους αυθαίρετους κατόχους τους ακινήτων, τα οποία έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωμένα ή ρυμοτομούμενα. Επίσης, εξαιρούνται της δυνατότητας εξαγοράς ακίνητα και κτήματα που βρίσκονται σε περιοχή που χρήζει ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας ή σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή οικολογικού ενδιαφέροντος που προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες …..