spot_img
ΑρχικήLaw NewsLaw ClippingsΠροαγωγές χωρίς «μέσον» στο Δημόσιο - Πώς θα μοριοδοτούνται στο εξής οι...

Προαγωγές χωρίς «μέσον» στο Δημόσιο – Πώς θα μοριοδοτούνται στο εξής οι υπάλληλοι και ποια κριτήρια καθιερώνει ο νέος Κώδικας

Της Φωτεινης Καλλιρη Νέοι όροι στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για την ανάρρησή τους στη βαθμολογική ιεραρχία διαμορφώνονται, με ενίσχυση των αντικειμενικών κριτηρίων και κύριο άξονα τη διοικητική ικανότητα, την εμπειρία και τις δεξιότητες του προαγόμενου υπαλλήλου. Με το νέο σύστημα προαγωγών, προϊόν συναινετικής διαδικασίας και διαλόγου με την ΑΔΕΔΥ, δίδεται βαρύτητα στην ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνο της γνωστικής και εμπειρικής υποδομής του υπαλλήλου, αλλά και των διοικητικών ικανοτήτων που είναι αναγκαίες, κυρίως, για τα υψηλότερα κλιμάκια καθήκοντος. Ο υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Προκόπης Παυλόπουλος ολοκλήρωσε, την εβδομάδα που πέρασε, τον κύκλο διαβουλεύσεων με τη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ καταλήγοντας σε ένα συνδυασμό διαδικασιών και κριτηρίων, ώστε το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να έχει όσο το δυνατόν, πιο αξιόπιστη εικόνα του υπό κρίση υπαλλήλου. Οι αλλαγές στο σύστημα προαγωγών περιλαμβάνονται στον νέο Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (αναμένεται να κατατεθεί από τον κ. Παυλόπουλο, στη Βουλή) με τον οποίο, ρυθμίζονται και ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και τον πειθαρχικό έλεγχο των εργαζομένων στο Δημόσιο. Στόχος του νέου συστήματος αξιολόγησης είναι τα αντικειμενικά, τα πραγματικά, δηλαδή, μετρήσιμα κριτήρια, να είναι περισσότερα από τα υποκειμενικά. Στην κατεύθυνση αυτή, περιορίστηκε η βαρύτητα της προσωπικής συνέντευξης του προαγόμενου υπαλλήλου, η οποία στην επιλογή των γενικών διευθυντών θα καλύπτει τελικώς το 12,5% του συνόλου της βαθμολογίας (μέχρι 500 μόρια), στην ανάδειξη των διευθυντών το 8,2% (μέχρι 250 μόρια) και των προϊσταμένων τμημάτων το 6,6% (μέχρι 200 μόρια). H συνέντευξη διενεργείται από το υπηρεσιακό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει με την ιδιότητα του προέδρου ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του οικείου υπουργού. Στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται, απαιτείται εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εκτός από τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα του υπαλλήλου, συνυπολογίζεται η διοικητική εμπειρία, καλύπτοντας ποσοστό 60% για τους γενικούς διευθυντές και 70% για προϊσταμένους διευθύνσεων, σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση των στοιχείων εκείνων της αξιολόγησης, που είναι απολύτως μετρήσιμα. Αναλυτικά, για τους γενικούς διευθυντές τα επαγγελματικά τεχνικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, διδακτορικά, γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.) καλύπτουν το 30% της βαθμολογίας τους, ήτοι, 1.200 μόρια, η εργασιακή διοικητική εμπειρία (χρόνος υπηρεσίας, επιμόρφωση από το ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο της υπηρεσίας)το 30%, 1200 μόρια, και η ανάπτυξη ικανοτήτων–δεξιοτήτων (διοικητικές ικανότητες, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις, αποτελεσματικότητα, συνέντευξη, επιστημονική δραστηριότητα κ.ά.) το 40%, 1.600 μόρια. Το σύνολο των μορίων τα οποία θα μπορεί να λάβει ο κάθε υποψήφιος γενικός διευθυντής είναι 4.000, ενώ για τις θέσεις του διευθυντή και των προϊσταμένων τμημάτων 3.000 μόρια. Αντιστοίχως, για τους διευθυντές τα επαγγελματικά προσόντα «βαθμολογούνται» με 1.200 μόρια (40%) και τους τμηματάρχες 1.500 (το 50%). Η εργασιακή διοικητική εμπειρία για τους διευθυντές καλύπτει το 30% της συνολικής βαθμολογίας (900 μόρια), τους τμηματάρχες το 25% (750 μόρια) και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους πρώτους, το 30% (900 μόρια) και τους τμηματάρχες το 25% (750 μόρια). Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία με τη θέσπιση των νομοθετικών ρυθμίσεων (ν. 3260/2004) που προβλέπουν τριετή θητεία για τους διευθυντές και τους, με το παλαιό σύστημα «ισόβιους» γενικούς διευθυντές, τροποποιήσεις δεν προβλέπονται στο καθεστώς της βαθμολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων. Οι βαθμοί του διευθυντή και του γενικού διευθυντή αποτελούν βαθμίδες καθηκόντων και δεν περιλαμβάνονται στη βαθμολογική κλίμακα, η οποία τελειώνει στον βαθμό Α΄. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιλέγονται καταρχήν από υπαλλήλους βαθμού Α΄ με τριετή θητεία, μετά το τέλος της οποίας επανακρίνονται με τους λοιπούς υποψηφίους που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις. Τα κριτήρια ανά βαθμό Ειδικότερα, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση κρίσης, αλλά και τα μόρια που αποτυπώνουν τον βαθμό είναι: – Γενικοί Διευθυντές (σύνολο 4.000 μόρια): 1. Τα επαγγελματικά–τεχνικά προσόντα βαθμολογούνται με 1.200 μόρια, εκ των οποίων λαμβάνουν: βασικός τίτλος σπουδών 200, δεύτερος τίτλος 50, διδακτορικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 200 και διδακτορικό σε άλλο 100, μεταπτυχιακά 90 και σε άλλο αντικείμενο 50, άριστη γνώση ξένης γλώσσας 55, πολύ καλή γνώση 40, καλή 20, επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 100 κ.λπ. 2. Η εργασιακή διοικητική εμπειρία με 1200 μόρια. Ο χρόνος υπηρεσίας 600 μόρια (18,18 μόρια για κάθε έτος με ανώτατο όριο τα 33 χρόνια), ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης προϊσταμένου Διεύθυνσης 400 (για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο 33,33 μόρια και με ανώτατο όριο τα 12 εξάμηνα) και η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 200 μόρια. 3. Οι ικανότητες–δεξιότητες λαμβάνουν 1.600 μόρια. Η γνώση αντικειμένου, διοικητικές ικανότητες, αποτελεσματικότητα λαμβάνουν 800 μόρια (μέσος όρος κριτηρίων επί συντελεστή βαρύτητας 16). Η συνέντευξη βαθμολογείται μέχρι 500 μόρια, η επαγγελματική δραστηριότητα 140, η επιστημονική 110, η κοινωνική 50, ενώ δεν θα λογίζεται η συνδικαλιστική δραστηριότητα, η οποία ελάμβανε, με βάση τις έως πρότινος συζητήσεις, 70 μόρια. – Προϊστάμενοι Διευθύνσεων (σύνολο 3.000 μόρια): 1. Τα επαγγελματικά προσόντα υπολογίζονται με 1.200 μόρια και η βαθμολογία με τους συντελεστές βαρύτητας δεν διαφοροποιούνται στην κατηγορία αυτή, από τους γενικούς διευθυντές. 2. Η εργασιακή διοικητική εμπειρία βαθμολογείται με 900 μόρια και τα κριτήρια ανάπτυξης ικανοτήτων δεξιοτήτων συγκεντρώνουν άλλα 900 μόρια. Αναλυτικά, η γνώση αντικειμένου, το ενδιαφέρον, η δημιουργικότητα και οι υπηρεσιακές σχέσεις λαμβάνουν 450 μόρια (μέσος όρος κριτηρίων επί συντελεστή βαρύτητας 9). Η συνέντευξη βαθμολογείται με 250 μόρια, η επαγγελματική δραστηριότητα με 95, η επιστημονική με 70 και η κοινωνική με 35. – Προϊστάμενοι Τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων (σύνολο 3.000 μόρια): 1. Ο βασικός τίτλος σπουδών 300 (βαθμός επί συντελεστή βαρύτητας 30), διδακτορικό 300, μεταπτυχιακός τίτλος 190 μόρια, άριστη γνώση ξένης γλώσσας 75, πολύ καλή γνώση 60, καλή 40 και άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας 45 μόρια. Επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 150 μόρια, έπαινος για πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 15 και μετάλλιο 25 μόρια. 2. Η εργασιακή διοικητική εμπειρία συγκεντρώνει 750 μόρια. Ο χρόνος υπηρεσίας βαθμολογείται με 550 μόρια (για κάθε έτος 16,16 μόρια και ανώτατο όριο τα 33 έτη). Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης προϊσταμένου 50 μόρια (4,12 μόρια για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο τα 12 εξάμηνα). Η επιμόρφωση από το Εθνικό Κέντρο, διάρκειας 3 – 15 ημερών, λαμβάνει 50 μόρια, 16 – 30 ημερών 70 μόρια, 31 – 60 ημερών 120 μόρια και διάρκειας 61 και άνω ημερών, 150 μόρια. 3. Η ανάπτυξη ικανοτήτων–δεξιοτήτων βαθμολογείται συνολικά με 750 μόρια, ενώ το κριτήριο διοικητικές ικανότητες, κατά την υπηρεσιακή αξιολόγηση, δεν λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή προϊσταμένων τμήματος. Η γνώση αντικειμένου, το ενδιαφέρον, η αποτελεσματικότητα και η συμπεριφορά βαθμολογούνται με 375 μόρια (μέσος όρος κριτηρίων επί συντελεστή βαρύτητας 7,5). Το ειδικό βάρος της συνέντευξης περιορίζεται ακόμη περισσότερο, λαμβάνοντας το 6,6% του συνόλου των μορίων, δηλαδή 200 μόρια. Η επαγγελματική δραστηριότητα συγκεντρώνει 90 μόρια, η επιστημονική 65 και η κοινωνική 20 μόρια. Και κατά την κρίση για την επιλογή προϊσταμένων δεν λαμβάνεται υπόψη, και άρα δεν βαθμολογείται, η συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Lawjobs