Προαγωγή

0

Η παράλειψη προαγωγής δίνει το δικαίωμα στον μη προαχθέντα υπάλληλο να απαιτήσει αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω της προσβολής της επαγγελματικής του αξίας. Με απόφασή του ο Αρειος Πάγος έκρινε παράνομη και καταχρηστική την άρνηση τράπεζας να προαγάγει υπάλληλό της, ο οποίος υπερείχε καταδήλως έναντι άλλου συναδέλφου του, που τελικώς προήχθη …..