Προτάσεις της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για ΤΕΙΡΕΣΙΑ

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. διαπίστωσε ελλιπή μέτρα ασφαλείας ως προς το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων φυσικών προσώπων (οικονομικά δεδομένα).

Η Αρχή προειδοποίησε την εταιρεία ότι μέσα σε έξι μήνες πρέπει να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του πορίσματός της και να αποκαταστήσει τις ελλείψεις της.

Πάντως, η Αρχή δεν παραλείπει να αναφέρει ότι στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ το επίπεδο ασφαλείας ως προς τη