Σχέδιο προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ε.Ε. – Αλλάζει ο χάρτης της ευρυζωνικότητας

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2006 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των κανόνων της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις, ενέκρινε πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών που αποβλέπει στην προώθηση της διάδοσης των ευρυζωνικών επικοινωνιών και την κάλυψη περιοχών της χώρας στις οποίες οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ευρυζωνική τεχνολογία. Η Επιτροπή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση, η οποία ανέρχεται σε 210 εκατ. ευρώ, δεν πρόκειται να προκαλέσει αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς και ότι, ως εκ τούτου, είναι συμβιβάσιμη με τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις (άρθρο 87) …..