Σε δημόσια διαβούλέυση το ν.σ για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων

0

Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης το προσχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Λατομείων. υς της οικονομίας μας με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία. Με το σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται: α) Η απλούστευση και σύντμηση των διαδικασιών για τη χορήγηση των αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων. β) Η απρόσκοπτη τροφοδοσία των βιομηχανιών, των οποίων η θέση λειτουργίας συνδέεται άμεσα με το χώρο των λατομείων, με την παροχή της δυνατότητας ελεγχόμενων παρατάσεων στη διάρκεια ισχύος των αδειών εκμετάλλευσης και των μισθώσεων των δημόσιων λατομείων μέχρι τη μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ειδικές τεχνικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων …..