ΣΙΔΜΑ: Δικαστική ακύρωση προστίμου 290.000 ευρώ από την ΕΚ

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006 Η ΣΙΔΜΑ [SDMr.AT] ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ. αριθμό 3515/2006 απόφασή του ακύρωσε την υπ. αριθμό 3/353/30-9-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία είχε επιβληθεί στην εισηγμένη πρόστιμο 290.000 ευρώ, λόγω παράβασης του άρθρου 24 του Π.Δ. 348/1985 εκ της μη εκδόσεως συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών …..