spot_img
ΑρχικήLaw NewsLaw ClippingsΣτην κρησάρα της Κομισιόν το Εθνικό πρόγραμμα Μεταρρύθμισης

Στην κρησάρα της Κομισιόν το Εθνικό πρόγραμμα Μεταρρύθμισης

25 Ιανουρίου 2006 Περισσότερες πρωτοβουλίες μόνιμου χαρακτήρα με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση και «δραστικά» μέτρα για την αγορά εργασίας ζητά η Κομισιόν από την ελληνική Κυβέρνηση Περισσότερες πρωτοβουλίες μόνιμου χαρακτήρα με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση και «δραστικά» μέτρα για την αγορά εργασίας ζητά η Κομισιόν από την ελληνική Κυβέρνηση στην έκθεσή της σχετικά με το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα μεταρρύθμισης για την ανάπτυξης και την απασχόληση. Κατά τη γενική άποψη της Επιτροπής, το πρόγραμμα προσδιορίζει και ανταποκρίνεται στις κύριες προκλήσεις που απασχολούν την Ελλάδα και περιέχει πολλές κατάλληλες πολιτικές και μέτρα, χωρίς ωστόσο να γίνεται πάντα σαφές κάποιο στρατηγικό πλαίσιο. Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης προσδιορίζει τις βασικές προκλήσεις στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης καθώς επίσης και σε μια πολύ ευρεία σειρά θεμάτων μικροοικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης παρουσιάζεται ως κρίσιμο στοιχείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, στο σύνολό της. Η Επιτροπή συμφωνεί ευρέως με την ανάλυση του ΕΠΜ για τις κύριες προτεραιότητες. Στα δυνατά σημεία του προγράμματος περιλαμβάνονται ο ισχυρός σύνδεσμος των προτεραιοτήτων του ΕΠΜ με την τρέχουσα και μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ. Η έκθεση της Επιτροπής καλωσορίζει επίσης τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις τομεακές πολιτικές. Οι εκτενείς διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και η προγραμματισμένη συμμετοχή της ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην υλοποίηση, θα βοηθήσουν στην εφαρμογή του ΕΠΜ. Η έκθεση προόδου της Επιτροπής ενθαρρύνει τις ελληνικές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση μέσω της χρήσης μέτρων με πιο μόνιμο χαρακτήρα και να εκσυγχρονίσουν στην πράξη την δημόσια διοίκηση. Η έκθεση ζητά από την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι τα μέτρα για την Ε&Α και την καινοτομία αποτελούν μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής που περιλαμβάνει δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση δραστικών μέτρων στην αγορά εργασίας και μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στην Ελλάδα σημειώνεται ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 4,4% κατά μέσον όρο από το 1999, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σαφώς υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν ΑγχΕΠ τοποθετείται στο 82% του μέσου όρου της ΕΕ (2004). Είναι γενικά χαμηλός ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, και έτσι το ποσοστό απασχόλησης (59,4% το 2004) εξακολουθεί να απέχει κατά πολύ του στόχου της Λισσαβώνας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους εργαζομένους, ενώ η ανεργία (10,5%) παραμένει επίσης υψηλή. Η Ελλάδα έχει υψηλό δημόσιο έλλειμμα (6,6% του ΑγχΕΠ) και την υψηλότερη αναλογία δημόσιου χρέους στην ΕΕ (σε 109,3% του ΑγχΕΠ) (στοιχεία για το 2004). Τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης προσφέρουν μια σύντομη επισκόπηση των προγραμματισμένων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων καθώς και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, για την περίοδο 2005-2008. Καταρτίστηκαν από τα κράτη μέλη για πρώτη φορά το φθινόπωρο 2005 βάσει σειράς 24 ολοκληρωμένων κατευθυντήρων γραμμών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επί των οποίων συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο των ανασχεδιασμένων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Με τον νέο τρόπο σχεδιασμού ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και αρχίζει να προωθείται εκ νέου η άνοδος της ευημερίας και τη συμμετοχή περισσοτέρων ανθρώπων σε αυτήν. Παραδείγματος χάριν, με το νέο σύστημα διευκολύνεται ο προσδιορισμός των πολλών παραδειγμάτων επιτυχών και καινοτόμων πολιτικών που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος, έτσι ώστε τα άλλα κράτη να μπορούν να διδαχθούν από αυτά, να προσαρμόσουν τις δικές τους πολιτικές και να τις υιοθετήσουν. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί τώρα με τα κράτη μέλη για να ενισχύσει την ανωτέρω διαδικασία αμοιβαίας εκμάθησης, ώστε να τα υποστηρίξει στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν τα ΕΠΜ και για να συζητήσουν πώς τα προγράμματα μπορούν να ενισχυθούν.

Πηγή:capital.gr

Lawjobs