Στο Ευρωδικαστήριο για την Ολυμπιακή η Ελλάδα

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 26 Απριλίου 2006 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφασή της περί κρατικών ενισχύσεων, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005. Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα έπρεπε να ποσοτικοποιήσει και να ανακτήσει κάθε ενίσχυση χορηγηθείσα παρανόμως στην Ολυμπιακή Αεροπορία και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές από τον Δεκέμβριο 2002. Η απόφαση επέβαλε επίσης στην Ελλάδα την υποχρέωση να αναστείλει άμεσα όλες τις περαιτέρω πληρωμές ενισχύσεων προς την Ολυμπιακή Αεροπορία και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και της έτασσε προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης με την εν λόγω απόφαση …..