Συμβάσεις με δικλίδες διαφάνειας από Δικαιοσύνη

0

«Εμπάργκο» στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, σε περίπτωση που κατατεθούν έναντι των συμβαλλόμενων μερών προσφυγές ή ασφαλιστικά μέτρα στα δικαστήρια…