Το σ/ν για τη σύσταση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2007 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.’ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μάιος 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)» 4 Άρθρο Πρώτο Σύσταση – Μορφή 4 Άρθρο Δεύτερο Μεταβίβαση δικαιωμάτων στην Εταιρεία 4 Άρθρο Τρίτο Μετοχικό κεφάλαιο 5 Άρθρο Τέταρτο Ατέλειες 5…..