Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Δευτέρα, 22 Μαϊου 2006 Τροπολογία που αφορά στις ερευνητικές εργασίες κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με τίτλο «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας ορίζονται τα εξής: 1. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται αμοιβές ερευνητικών εργασιών στην προεκτιμώμενη αμοιβή και αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, τίθεται στην προκήρυξη της σύμβασης η προβλεπόμενη ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών εργασιών, καθώς και η προεκτιμώμενη αξία τους (στο σύνολο και ανά μονάδα) και οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά επί της αξίας αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις …..