Λειτουργία του Πρωτοδικείου Πειραιά κατά την περίοδο αναστολής (13/3 – 27/3/2020)

0

Το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς, αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. δδ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του Τριμελούς Συμβουλίου,
  • Το άρθρο τρίτο της με αριθ. .πρωτ. Δ1α/Γ.Π.Οικ. 17734/13-3-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β/833/12-3-2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως και 27-3-2020,
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως και 27-3-2020:

Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, πλην των πολιτικών υποθέσεων, που έχουν ήδη προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Οι ως άνω πολιτικές υποθέσεις (τακτικής και ειδικών διαδικασιών), που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά τις συνεδριάσεις του ως άνω χρονικού διαστήματος και ματαιώνονται λόγω της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με την επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 226 παρ. 4 εδ.ε΄ του Κ.Πολ.Δ..

Οι προσωρινές διαταγές επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων θα εκδικάζονται κανονικά και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να προσδιορίζει τις αιτήσεις χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Αιτήσεις για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, που δεν θα περιέχουν αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, θα γίνονται δεκτές για κατάθεση, μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου του Δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου. Το αυτό ισχύει και για τις αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρθρο 2 του Ν. 3226/2004).

Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, το Πολιτικό Τμήμα, το Τμήμα Γραμματείας Εδρών και το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα δέχονται την κατάθεση, μόνον όσων δικογράφων (αγωγών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, προτάσεων, προσθηκών – αντικρούσεων κλπ), έχουν, προηγουμένως, χαρακτηρισθεί ως κατεπείγοντα από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και για την κατάθεση των ενδίκων μέσων, που απευθύνονται είτε ενώπιον του Πολυμελούς, είτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπως και των ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου. Το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής, οι οποίες, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, όπως και θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Δικαστηρίου πιστοποιητικά, τα οποία, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.