Μέλλον της Ευρώπης: προσχέδια προτάσεων στην Ολομέλεια της Διάσκεψης

Στις 25-26 Μαρτίου, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα εξετάσει προσχέδια για τις προτάσεις της, με τον κύριο όγκο των διαβουλεύσεων να αναμένεται στις Ομάδες Εργασίας.

0
Hemicycle before the start of the Plenary Session in Brussels

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συζητήσει (για πρώτη φορά) τα προσχέδια προκαταρκτικών προτάσεων που θα καταρτιστούν σε συνέχεια των ανταλλαγών απόψεων στις εννέα Ομάδες Εργασίας της. Τα εν λόγω προσχέδια, τα οποία είναι ομαδοποιημένα ανά θέμα, βασίζονται στις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και τις αντίστοιχε εθνικές Ομάδες Πολιτών, στις ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και στις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Ομάδων Εργασίας της Διάσκεψης.

Πότε: Παρασκευή 25 – Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων, των συναντήσεων των Ομάδων Εργασίας και των πολιτικών ομάδων)

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με εξ αποστάσεως συμμετοχή

Η ολομέλεια, βάσει συναίνεσης, θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η τελευταία θα συντάξει με πλήρη διαφάνεια και σε συνεργασία με την Ολομέλεια την κθεσή της. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, τον σκοπό και τις εργασίες της Ολομέλειας και να κατεβάσετε όλα τα σχετικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης) για το προσεχές Σαββατοκύριακο, στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Η τελική έκθεση της πλατφόρμας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις προτάσεις της Ολομέλειας, με βάση τις συνεισφορές των πολιτών που συγκεντρώθηκαν έως τις 20 Φεβρουαρίου, είναι επίσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Σχετικές πληροφορίες

Περίπου 200 Ευρωπαίοι διαφορετικών ηλικιών και υποβάθρων, από όλα τα κράτη μέλη, συναντήθηκαν σε κάθε μία από τις Ομάδες Πολιτών ώστε να συζητήσουν και να υποβάλουν συστάσεις σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι συστάσεις των Ομάδων προς την ολομέλεια της Διάσκεψης είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα. Έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί στην Ολομέλεια με τους 80 εκπροσώπους των ομάδων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της, σε προηγούμενες ειδικά αφιερωμένες συνόδους (τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2022).

Οι πολίτες εξακολουθούν να μπορούν να υποβάλουν εισηγήσεις στην πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της συζήτησης στο διαδίκτυο. Όσες προτάσεις έχουν εισαχθεί μετά τις 20 Φεβρουαρίου θα αποτελέσουν αντικείμενο τελικής έκθεσης μετά τις 9 Μαΐου.