Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του Δ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης

0

Μετά την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων από 1ης Ιουνίου 2020, ύστερα από την έκδοση της Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28-5-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2033, τεύχος Β),ορίζουμε τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19,  ως ακολούθως:

Α) Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι γραμματείς, οι συνήγοροι, καθώς και οι ιδιώτες διάδικοι, που κινούνται σε όλους τους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, συνιστάται να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα ή ασπίδα προστασίας προσώπου.

Β) Σε όλους τους κύριους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα διατίθενται προς χρήση αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα.

Γ) Θα πρέπει να τηρείται η απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων εντός του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Δ) Όσον αφορά τα ακροατήρια, κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, ορίζεται ως ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων: Δέκα (10) άτομα, σύμφωνα με την καθοριζόμενη στο έκθεμα σειρά των εκφωνούμενων υποθέσεων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω θα λάβει χώρα με ευθύνη των Προέδρων ή των Δικαστικών Λειτουργών, που προεδρεύουν στη Σύνθεση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την έναρξη των Δικαστικών Διακοπών, ήτοι έως και την 15ηΙουλίου 2020.

Η Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη

του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
Ευγενία Παπαδοπούλου-Εφέτης Δ.Δ.

Στέλλα Πάντζαλη

Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Χαρά Πόνη

Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Σχόλια