spot_img
ΑρχικήLaw NewsΜια Ευρώπη που προστατεύει: πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σχετικά με τις...

Μια Ευρώπη που προστατεύει: πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2019

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό, θεσπίζοντας μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προτεραιότητας και υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μη νομοθετικών μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών της και την ενίσχυση της ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Με βάση αυτή την πρόοδο, στην έκθεση προσδιορίζονται οι τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση άμεσων απειλών κατά της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, εφόσον το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον συσταθεί, οι συννομοθέτες θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την εφαρμογή, κατά προτεραιότητα, των νέων συμφωνηθέντων κανόνων ασφαλείας.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία 5 χρόνια η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανείς προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Η ΕΕ αντέδρασε ενωμένη, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, θέσαμε τα θεμέλια μιας γνήσιας και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας, την οικοδόμηση της οποίας είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει η επόμενη Επιτροπή».

Ο Τζούλιαν Κινγκ, επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας, δήλωσε: «Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας — ωστόσο, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν σε σχέση με τις βασικές εκκρεμείς προτάσεις, μεταξύ άλλων για την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προστασία των ψηφιακών μας υποδομών. Πρέπει επίσης να υπάρξει πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των μέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί.»

Μετά τη φρικτή επίθεση στην πόλη Christchurch της Νέας Ζηλανδίας, η σημερινή έκθεση επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και η ριζοσπαστικοποίηση. Επίσης, συνοψίζει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι των κυβερνοαπειλών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών και την ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι δράσεις αυτές συμπληρώνουν τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή, από όλα τα κράτη μέλη, της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια. Στην έκθεση επισημαίνονται οι ακόλουθοι τομείς στους οποίους απαιτείται η ανάληψη δράσης:

  • Καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο: σε συνέχεια των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της «έκκλησης του Christchurch για ανάληψη δράσης», η Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπόλ, ξεκίνησε εργασίες για την κατάρτιση ενός ενωσιακού πρωτοκόλλου κρίσης, με στόχο την οριστικοποίησή του μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εργασίες σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες για την αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο.
  • Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας: μολονότι η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, ορισμένες βασικές προτάσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν το ευρωπαϊκό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού, καθώς και τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιτροπή ζητά ταχεία επίτευξη συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
  • Ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών: σε συνέχεια της σύστασης της Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πλέον υποβάλει εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή και τον οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια (ENISA), θα ολοκληρώσουν την εκτίμηση επικινδυνότητας των δικτυακών υποδομών 5G σε επίπεδο ΕΕ έως τον Οκτώβριο του 2019 και στη συνέχεια θα προσδιορίσουν ένα σύνολο μέτρων μετριασμού έως τον Δεκέμβριο του 2019.
  • Ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε επίσης δέσμη 4 εκθέσεων που θα στηρίξουν τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές στην καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφάλειας υποστηρίζονται από τις δράσεις της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω του ΟΗΕ και μέσω στρατηγικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και τα Δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, η ΕΕ έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) με σκοπό την οριστικοποίησή της το συντομότερο δυνατό, και σύντομα θα δρομολογήσει από κοινού αξιολογήσεις των αντίστοιχων υφιστάμενων συμφωνιών με την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιστορικό

Η ασφάλεια αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ από την αρχή της θητείας της, όπως προκύπτει από τις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος Γιούνκερ τον Ιούλιο του 2014 έως την τελευταία ομιλία που εκφώνησε για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια κατευθύνει το έργο της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα, καθορίζοντας τις κύριες δράσεις για την αποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία και τις απειλές κατά της ασφάλειας, όπως η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, η παρεμπόδιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Από την έγκριση του θεματολογίου μέχρι σήμερα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζεται στις εκθέσεις που δημοσιεύει η Επιτροπή σε τακτά διαστήματα.

Στις 20 Ιουνίου οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν νέο θεματολόγιο για την ΕΕ για τα επόμενα πέντε έτη, με τίτλο «Ένα νέο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024», στο οποίο ο στόχος της «προστασίας των πολιτών και των ελευθεριών» κατατάσσεται μεταξύ των 4 βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Lawjobs