Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Πειραιά

0

Στις 21/09/2022 στη αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιά υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του κ. Ηλία Κλάππα και του Πανεπιστημίου Πειραιά, που εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη κ. Άγγελο Κότιο, το οποίο εγκαινιάζει μια νέα εποχή κοινής δράσης και συνεργασίας του Πανεπιστημίου της πόλης και του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα του Πειραιά.

Στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων προς όφελος της πόλης του Πειραιά, καθώς και της δικηγορικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της πόλης με τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου και της κοινότητας του Πανεπιστημίου.

Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και της απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και την προάσπιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των αρχών του Κράτους Δικαίου.

Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας, η διεξαγωγή κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, η χορήγηση δύο υποτροφιών στους δικηγόρους Πειραιά μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αντικείμενο «Δίκαιο και Τεχνολογία» και «Δίκαιο και Οικονομία» αντίστοιχα, καθώς και η σύσταση κοινής επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού που θα αναλάβει την υλοποίηση του Μνημονίου.

Η δικηγορική και η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι βέβαιο ότι θα αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία και θα βοηθήσει να υλοποιηθεί προς αμοιβαίο όφελος και όφελος της κοινωνίας του Πειραιά.