Νέες τεχνολογίες και Προσωπικά Δεδομένα: Συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση επιστημονικών εξελίξεων

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συστάθηκε επιστημονική επιτροπή με αντικείμενο « την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολογιών».» η οποία αποτελείται από τους:

 1. Παναγιώτη Φιλόπουλο του Αθανασίου (ΑΔΤ …………………), Εφέτη Αθηνών, ως πρόεδρο,

 2. Αθανάσιο Πανταζόπουλο του Παναγιώτη (ΑΔΤ: …… ………….), Πρωτοδίκη Πειραιώς,

 3. Νικόλαο Σεκέρογλου του Προδρόμου, (ΑΔΤ : …………..), Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

 4. Μαρία Τζάνου του Χρήστου (ΑΔΤ: …………….), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο

 5. Ιωάννη Ιγγλεζάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ:……………………..), Αναπληρωτή καθηγητή στη Νομική Σχολή, Τομέας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

 6. Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ: …………………), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 7. Αθανάσιο Κοσμόπουλο του Θεοδώρου, ( ΑΔΤ ……………….) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

 8. Γεώργιο Κουντούρη του Πέτρου (ΑΔΤ: ………………..), Νομικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ,

 9. Κωνσταντίνο Λαμπρινουδάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ: …………………) τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Τσόλια του Βασιλείου (ΑΔΤ:……………) αναπληρωματικό μέλος της Αρχής.

 10. Εμμανουήλ Μεταξάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ: …………………………) Δικηγόρο Αθηνών,

 11. Σωτήριο Διαμαντόπουλο του Σπυρίδωνος ( ……………………….), Δικηγόρο Αθηνών,

 12. Χαράλαμπο Τσιανάκα του Δημητρίου (ΑΔΤ:  ………………………….), Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο Αθηνών και υποψήφιο διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου,

 13. Μαρία Σαρηγιαννίδου του Νικολάου (ΑΔΤ ………………….. ), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

 14. Ειρηνικό Πλατή του Δημητρίου (ΑΔΤ: …………………….) Δικηγόρο Πειραιώς, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Μπρούμα του Γεωργίου (ΑΔΤ: …………), Δικηγόρο Αθηνών,

 15. Αιμίλιο Κορωναίο του Αιμιλίου (ΑΔΤ  …………………….), Δικηγόρο Αθηνών και

 16. Ευγενία Μπέκα του Παναγιώτη (ΑΔΤ :  ……………….) Δικηγόρο Αθηνών, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υφυπουργού, ως μέλη

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Κλεοπάτρα Τσούκλα του Ιωάννη (ΑΔΤ : ………………) υποψήφια δικηγόρος ασκούμενη στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών της Κ.Υ.Υ.Δ., με αναπληρώτρια την Βερονίκη – Υακίνθη Κούρτη του Παναγιώτη (ΑΔΤ : ……………………) υποψήφια δικηγόρος ασκούμενη στο Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών της Κ.Υ.Υ.Δ. Β)

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.

Σχόλια