Νομική Σχ. ΑΠΘ – ΔΠΜΣ: Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη [20/9]

0

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (επισπεύδον Τμήμα), και το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν από το ακ. έτος 2021-2022, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 2514/τ.Β΄/14-6-2021).

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ για το ακ. έτος 2021-2022, το έντυπο της αίτησης εισαγωγής καθώς και το ΦΕΚ ίδρυσης του ΔΠΜΣ.

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 1 Σεπτεμβρίου έως και 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση:

https://www.dropbox.com/request/pKk78Lp2T4jkE6fzqLxr

Δικαιολογητικά υποβολής

Η αίτηση εισαγωγής (επισυνάπτεται) θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου, ή σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται επίσης αποδεκτό το παράρτημα διπλώματος.

3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Προαιρετικά για συγκέντρωση επιπρόσθετων μορίων:

6. Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.

7. Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών.

8. Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

9. Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου της Ελλάδος και σε περίπτωση κατόχων μεταπτυχιακών διπλωμάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

10. Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημίου της Ελλάδος και σε περίπτωση κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.

β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί.

γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, με την αναφορά ότι εκκρεμεί η ορκωμοσία τους καθώς και του ακριβή βαθμού πτυχίου που πρόκειται να λάβουν.

Συνημμένα αρχεία:
 ΦΕΚ ίδρυσης ΔΠΜΣ Φαρμακευτικό Δίκαιο
 Προκήρυξη εισαγωγής στο ΔΠΜΣ Φαρμακευτικό ΔίκαιοΝκΠ_2021-2022
 Αίτηση εισαγωγής ΔΠΜΣ
Φαρμακευτικό Δίκαιο (pdf)
 Αίτηση εισαγωγής ΔΠΜΣ Φαρμακευτικό Δίκαιο (docx)

Σχόλια