Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

0

Στο γραφείο της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής υπεγράφη την Τρίτη 13.9.2022 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ομότιμο Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσίρη και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Καθηγητή κ.Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, το οποίο προβλέπει κοινές δράσεις και συνέργειες που αφορούν τόσο τις Προπτυχιακές όσο και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και τις πηγές τεκμηρίωσης των δύο Ιδρυμάτων.

Μνημόνιο Συνεργασίας
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεδομένης της φύσης και του ρόλου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
ως αρμόδιου εθνικού φορέα για την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και της εκ του νόμου
αρμοδιότητάς του στη διάδοση των αρχών του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, και
δεδομένης της ιστορίας και της συμβολής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Νομική Σχολή) στην επιστημονική εξέλιξη,
μεταξύ άλλων, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της αμοιβαίας βούλησης
για έναρξη συνεργασίας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο φορέων, ο ΟΠΙ και η
Νομική Σχολή συμφωνούν το ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας:

Άρθρο 1: Ο ΟΠΙ και η Νομική Σχολή αποφασίζουν να συνεργαστούν ενεργά με στόχο
την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, της ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής
τους δράσης, προς όφελος της ενημέρωσης και της διαρκούς επιμόρφωσης τόσο των
μελών ΔΕΠ όσο και των στελεχών του ΟΠΙ, καθώς και των φοιτητών σχετικά με το
δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 2: Η συνεργασία αυτή θα υλοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως: α) με την
από κοινού διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων
προκειμένου για την ανάδειξη ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων, β) την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων ή μεταπτυχιακών φοιτητών της
Νομικής Σχολής στον ΟΠΙ λαμβανομένων υπ’ όψιν των δυνατοτήτων υποδοχής τους από
τον ΟΠΙ, γ) την πραγματοποίηση διαλέξεων από στελέχη του ΟΠΙ στη Νομική Σχολή
στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων ή άλλων εκδηλώσεων της
Νομικής Σχολής, δ) τη διευκόλυνση πρόσβασης (επιτόπιας και απομακρυσμένης) των
μελών του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού του ΟΠΙ στις υπηρεσίες που παρέχει η
βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης μελών ΔΕΠ στη
βιβλιοθήκη του ΟΠΙ και ε) τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ και των φοιτητών της Νομικής
Σχολής στις επιστημονικές και εν γένει εκδηλώσεις και δράσεις του ΟΠΙ.

Άρθρο 3
: Η Νομική Σχολή και ο ΟΠΙ θα ορίσουν από έναν εκπρόσωπο, οι οποίοι θα
αναλάβουν από κοινού τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των δύο μερών.
Άρθρο 4: Έκαστο μέρος αναλαμβάνει τα έξοδα, τα οποία αντιστοιχούν στις δράσεις του.

Άρθρο 5: Η επωνυμία και το λογότυπο των μερών θα πρέπει να εμφανίζονται επαρκώς
σε κάθε κοινή επικοινωνιακή δράση.
Άρθρο 6: Η διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας ορίζεται τριετής με δυνατότητα
παράτασης έπειτα από συμφωνία των μερών.

Αθήνα, 13.9.2022

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ     —   Ο Προέδρος του ΔΣ του ΟΠΙ
Καθηγητής ΛίνοςΑλέξανδρος Γ. Σισιλιάνος   — Ομότιμος Καθηγητής Παναγιώτης Β. Τσίρης