Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: Υποτροφίες έρευνας προς μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και κατόχους διδακτορικού

Στα πλαίσια του προγράμματος THESEUS 2020

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για υποτροφίες έρευνας προς μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και κατόχους διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας THESEUS μεταξύ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου έχουν συνάψει από το έτος 2020 συμφωνία συνεργασίας τριετούς διάρκειας, η οποία έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) μετά από πρωτοβουλία του Καθηγητή Stefan Grundmann και με την υποστήριξη των κκ. Rüdiger Schwarz και Dr. Yoan Vilain.

Σκοπός αυτής της στρατηγικής συνεργασίας είναι η εμβάθυνση της παραδοσιακά στενής σχέσης μεταξύ των δύο Νομικών Σχολών καθώς και η αμοιβαία ενίσχυση των ακαδημαϊκών ανταλλαγών. Το πρόγραμμα διευθύνεται από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ κάθε μιας εκ των συνεργαζόμενων Νομικών Σχολών. Εκ μέρους της Νομικής Σχολής Αθηνών στην Επιτροπή συμμετέχουν η Καθηγήτρια κ. Ελένη Μουσταΐρα (εκ μέρους της Κοσμητείας), η Καθηγήτρια κ. Παρασκευή Παπαρσενίου και η αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αλεξάνδρα Μικρουλέα. Εκ μέρους της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Καθηγητής κ. Stefan Grundmann, ο Καθηγητής κ. Martin Heger (Κοσμήτωρ) καθώς και ο Καθηγητής κ. Matthias Ruffert (μέλος της Κοσμητείας). Συντονιστής είναι ο κ. Αλέξανδρος Μεζαρί, LL.M.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ακαδημαϊκής συνεργασίας υφίσταται για το ημερολογιακό έτος 2020 η δυνατότητα παροχής συνολικά δύο υποτροφιών σε μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες ή κατόχους διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας διάρκειας ενός μήνα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου. Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση.

Μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που ενδιαφέρονται για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το αργότερο έως τις 26.06.2020, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα και σύντομη περιγραφή (έως 1 σελίδα) του σκοπού της έρευνας (στη γερμανική ή αγγλική γλώσσα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mezari[at]rewi.hu-berlin[dot]de

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη χορήγηση των υποτροφιών υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Διεύθυνσης του προγράμματος.

Η Επιτροπή Διεύθυνσης