ΝΣΚ: Απόφαση του Προέδρου για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιακών μονάδων, από 1/06

0

Θέμα: Λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιακών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από 1-06-2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 8 παρ. 1 περ. α) και δ) του ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324).
2.Τις ΠΝΠ, με ημερομηνίες 25-02-2020, 11-03-2020 και 14-03-2020 (Α΄42, Α΄55, Α΄64), οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΠΝΠ, με ημερομηνία 20-03-2020 (Α’68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83) και την ΠΝΠ, με ημερομηνία 1-05-2020 (Α’90) η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α’ 86).
3.Την απόφαση, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/28-05-2020 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Δικαιοσύνης (Β’2033).
2
4.Την Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020«Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου-Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
5.Την ανάγκη έκδοσης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 της ΠΝΠ, με ημερομηνία 11-03-2020 (Α’ 55), που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020(Α’ 76), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη σταδιακή επαναφορά στην κανονική λειτουργία της ΚΥ και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ και την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVIT-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1

Λειτουργία της ΚΥ και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από 1-06-2020.

1. Από 1-06-2020 οι εργασίες της ΚΥ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), αλλά και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του, θα διεξάγονται κανονικά, με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία του συνόλου του κύριου και του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ. Κατά τα λοιπά, για το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020.
2. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του κύριου και διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ πραγματοποιείται με την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων προστασίας της υγείας που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως της απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, τουλάχιστον 1,5 μέτρου, αλλά και των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Επιπλέον, στα ΓΝΣ και στα Ειδικά Γραφεία, θα εφαρμόζονται και τυχόν ειδικοί κανόνες υγιεινής που ισχύουν στα υπουργεία, ΝΠΔΔ και Αρχές στα οποία αυτά στεγάζονται.
3.Η εξυπηρέτηση του κοινού στην ΚΥ του ΝΣΚ, με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα συνεχίσει να γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- συνεννόησης, με το αρμόδιο κύριο ή διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΚΥ του ΝΣΚ και μόνο για υποθέσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από απόσταση. Η επίδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσεων, δικογράφων κλπ., θα γίνεται καθημερινά από 10:30-13:30 στο ισόγειο της ΚΥ του ΝΣΚ, με τον τρόπο και τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ και ισχύουν από 11-05-2020.

Άρθρο 2
Λειτουργία συλλογικών Οργάνων ΝΣΚ

1.Τα Τμήματα, οι Ολομέλειες καθώς και τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του ΝΣΚ, θα συνεδριάζουν με φυσική παρουσία ή από απόσταση, μετά από απόφαση του Προέδρου τους.
2.Οι Τριμελείς Επιτροπές θα λειτουργούν με τον τρόπο που ο προϊστάμενος του κάθε Γραφείου θεωρεί ασφαλέστερο για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Οι Πράξεις μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά.

Η παρούσα απόφαση, να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΝΣΚ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ

Σχόλια