ΟΔΥΕ: Δικαίωμα του «εκλέγειν» των αποσπασμένων Δικαστικών Υπαλλήλων

κατά τις εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

0

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα του «εκλέγειν» των αποσπασμένων Δικαστικών Υπαλλήλων κατά τις εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη

Επειδή μεταξύ πολλών συναδέλφων αλλά και υπηρεσιών δημιουργήθηκε σύγχυση σχετικά με το πού μπορούν να ψηφίσουν οι αποσπασμένοι Δικαστικοί Υπάλληλοι, κατά τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια την προσεχή Πέμπτη 22.10.2020, διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις: α) αριθμ. 110723/12-10-1994 «Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων των υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια» (Β΄ 788) και β)123818/15-11-1994 «Τρόπος εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας» (Β΄ 861), όπως τροποποιήθηκαν με την υπουργική απόφαση αριθμ. 123290/5-8-2002 «Εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Δικαστικά και Υπηρεσιακά συμβούλια» (Β΄ 1083) απόφαση, αναφέρεται:

«Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι οι οποίοι κρίνονται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, χωρίς περιορισμούς. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι αποσπασμένοι σε άλλη Υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Υπηρεσία που υπάγονται οργανικά».

Σχόλια