ΟΔΥΕ: επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

0

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα

Κοινοποίηση: Προς όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους όλης της χώρας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο (κλικ εδώ: 1ο συνημμένο) του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις» και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει (κλικ εδώ: 2ο συνημμένο) ότι, αφενός μεν στο άρθρο 39 αυξάνονται οι θέσεις υπαλλήλων Κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ), αλλά μόνον για το ΣτΕ, τη Γενική επιτροπεία των ΤΔΔ και τα ΤΔΔ, αφετέρου δε, δίνεται η δυνατότητα, κατά την πρόβλεψη των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, η κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων, αλλά και υφισταμένων κενών θέσεων του ίδιου Κλάδου, κατά την πρώτη εφαρμογή, να γίνεται και από μετάταξη από το υπόλοιπο δημόσιο, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του Ν.2812/2000 και του Ν.4440/2016.

Είναι δε απορίας άξιον γιατί η μεγάλη αυτή σπουδή σύστασης και κάλυψης θέσεων για μία μόνο κατηγορία Δικαστηρίων, όταν σας είναι πλήρως γνωστή η υπάρχουσα κατάσταση σε ανθρώπινο δυναμικό, σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας (πολιτικά, ποινικά, διοικητικά), όπου αφενός μεν με βαρύτατες ευθύνες της πολιτείας (κυβέρνηση, ΑΣΕΠ) μερίδιο των οποίων αναλογεί και στη δική σας θητεία, δεν έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 3,5 χρόνια οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ που ξεκίνησαν το 2017, αφετέρου δε το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πλήρως αγνοηθεί από τον σχεδιασμό προσλήψεων του έτους 2020, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες σας (άρα και πάλι με ευθύνη της πολιτείας), δεν έδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά ώστε να προβούν έγκαιρα στις από το νόμο οριζόμενες διαδικασίες, εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόνοια και πρόβλεψη κάλυψης θέσεων Πληροφορικής, αλλά και θέσεων Γραμματέων και Επιμελητών Δικαστηρίων και για τις υπόλοιπες Δικαστικές Υπηρεσίες των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας, ακόμα και με «εφάπαξ παρέκκλιση» των ισχυουσών διατάξεων, όταν αντίστοιχο πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού της πολιτικής και ποινικής διαδικασίας (το solon) υλοποιείται ήδη και αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ενώ, ένας διαγωνισμός ΑΣΕΠ επίσης του έτους 2017 για 135 θέσεις ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός από αυτές τις θέσεις είναι ακόμα κενές, λόγω μη αποδοχής τους από τους αρχικά διορισθέντες και εξαιτίας της μεγάλης ολιγωρίας που έχουν επιδείξει τόσο το ΑΣΕΠ, όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Και όλα τα παραπάνω, ενώ με συνεχείς παρεμβάσεις και οχλήσεις μας, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων σας, σας έχομε περιγράψει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε πάρα πολλές δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, δεδομένων μάλιστα των πολλών αιτήσεων συνταξιοδοτήσεως Δικαστικών Υπαλλήλων, που αναμένονται εντός του 2020 (ήδη μετράμε 110 αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης για το τρέχον έτος), αλλά και το 2021, από διορισθέντες την δεκαετία του 1980, που κατοχυρώνουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και αποτελούν συνολικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα υφιστάμενα κενά, αλλά και αυτά που πρόκειται να δημιουργηθούν, οι αναμενόμενοι διορισμοί από τις αναπληρώσεις των αρχικά διορισθέντων με τις προκηρύξεις 1Κ/2017,2Κ/2017 και 8Κ/2017, ακόμα και αν προσθέσουμε σ΄ αυτές τις θέσεις και τον επιπλέον αριθμό που δόθηκε σε θέσεις ΔΕ Γραμματέων της προκήρυξης 8Κ/2017, για τον διορισμό των οποίων, σωστά προβλέψατε το άρθρο 47 στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβείτε άμεσα και πάντως πριν την κατάθεση του Νομοσχεδίου στη Βουλή, σε διόρθωση-συμπλήρωση του άρθρου 39 και της αντίστοιχης ενότητας στην αιτιολογική έκθεση, προβλέποντας στη διαδικασία της παραγράφου 3, την «εφάπαξ» δυνατότητα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων που αφορούν σε όλες τις ειδικότητες (Γραμματέων, Επιμελητών και Πληροφορικής), με μετάταξη από αντίστοιχες ειδικότητες του υπόλοιπου δημόσιου τομέα (μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2812/200 και 4440/2016. Με τον τρόπο αυτό, θα ανοίξει ο δρόμος προκειμένου ένας αριθμός κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων να καλυφθούν με ταχύτερους ρυθμούς και να ξεπεραστεί εν μέρει το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει οι Δικαστικές Υπηρεσίες από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.”