Ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού στο Δημόσιο διακριθέντων αθλητών

0

Διακριθέντες αθλητές προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι για την
πολύμηνη καθυστέρηση διορισμού τους κατά την ειδική διαδικασία προσλήψεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999.

Η καθυστέρηση σχετιζόταν με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 109
του νόμου 4622/2020, οι οποίες καθορίζουν τα περί της εξουσίας τελικής υπογραφής των
σχετικών διοικητικών πράξεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασκώντας τις κατά νόμο αρμοδιότητές του, έθεσε το ζήτημα της
καθυστέρησης υπόψη του αρμοδίου για τον διορισμό Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα επισήμανε τη νομοθετική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία
οι Διευθύνσεις Διοικητικού των δημοσίων φορέων όπου διορίζονται σε κενές οργανικές
θέσεις οι διακριθέντες αθλητές, προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την
ολοκλήρωση του διορισμού τους.

Τελικώς, η υπηρεσία έστειλε προς δημοσίευση στο ΦΕΚ όλες τις εκκρεμείς πράξεις διορισμού διακριθέντων αθλητών συμπεριλαμβανομένης και των αναφερομένων.