Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο

Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε προσωρινή συμφωνία

0

Η Προεδρία του Συμβουλίου και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί κανονισμού σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο.

Ο κανονισμός για τη σύσταση του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής της πολιτικής ασύλου εντός της ΕΕ, μετατρέποντας την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σε αυτόνομο οργανισμό. Ο Οργανισμός αυτός θα είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με την παροχή ενισχυμένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη και την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Ο κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο ενισχύει την τρέχουσα εντολή της EASO και διευκολύνει την αποστολή εμπειρογνωμόνων στα κράτη μέλη που έχουν ζητήσει επιχειρησιακή υποστήριξη. Η νέα νομοθεσία αυξάνει τη στήριξη του Οργανισμού στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, συμβάλλοντας έτσι στην αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και στη συνολική εξωτερική διάσταση της ΕΕ. Λαμβάνει επίσης υπόψη ότι οι συζητήσεις για νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταθέτει την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού παρακολούθησης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την επίσημη διαδικασία έγκρισής της.

Ιστορικό

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε επτά νομοθετικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Το Συμβούλιο ενέκρινε αρχική μερική διαπραγματευτική εντολή για την πρόταση σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκαν τους επόμενους μήνες. Στις 28 Ιουνίου 2017, η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε ευρεία πολιτική συμφωνία. Οι εργασίες συνεχίστηκαν σε τεχνικό επίπεδο και στις 6 Δεκεμβρίου 2017 οι πρέσβεις στην ΕΕ έλαβαν υπό σημείωση την προσωρινή συμφωνία.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση κανονισμού σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο, με βάση την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2017. Οι εργασίες για την πρόταση αυτή ξεκίνησαν τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, στο πλαίσιο των προτάσεών της για το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου τον Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατήρησε την πρότασή της του 2016 για τον κανονισμό σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο, και οι σχετικές συζητήσεις άρχισαν εκ νέου. Το Συμβούλιο ενέκρινε διευρυμένη εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Ιουνίου 2021.