Όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία [ΦΕΚ Β 2587/2020]

0

Όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία έτος 2020

[ Αριθμ. οικ. 16987/2020 – ΦΕΚ Β 2587/26-06-2020 ]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 4).

 2. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

 3. Το π.δ 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).

 4. Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).

 5. Το άρθρο 114 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

 6. Το άρθρο 24 Α του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4587/2018 (Α΄218).

 7. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).

 8. Τον ν. 412/1947 «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 218).

 9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης υπ’ αρ. ΗOME/2019/AMIF/ AG/EMAS/0106.

 11. Την υπ’ αρ. 5954/15.06.2020 εισήγηση της ΓΔΟΥ/ ΥΜΑ, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού, τακτικού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «πρόγραμμα» είναι το «ESTIAII-CBI: Πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών διαβίωσης των αιτούντων διεθνή προστασία στην Ελλάδα» (“ESTIAIICBI-Provision of Multi Purpose Cash Grants to address basic needs of asylum-seekers in Greece”), που υλοποιεί η Υ.Α./Ο.Η.Ε. με έκτακτη χρηματοδότηση από την Ευρ. Επιτροπή (DG HOME, AMIF/EMAS),
β) «υπεύθυνος του προγράμματος» είναι η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες (Υ.Α./Ο.Η.Ε.), η οποία φέρει την ευθύνη υλοποίησής του με ίδια μέσα ή μέσω εταίρων υλοποίησης,
γ) «εταίροι υλοποίησης» είναι τρίτα μέρη με τα οποία συμβάλλεται ο υπεύθυνος του προγράμματος για την υλοποίησή του,
δ) «ωφελούμενοι του προγράμματος» ή «ωφελούμενοι» είναι:
δα) οι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία κατά τις παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, με την εξαίρεση όσων τελούν υπό κράτηση για οποιονδήποτε λόγο και
δβ) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που κατά την ενηλικίωση τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή διαμένουν σε θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, για διάστημα τριών μηνών από την αποχώρησή τους από τις παραπάνω θέσεις,
ε) «μέλη της οικογένειας» είναι αυτά που ορίζονται στην περ. Θ΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια σε σχέση με την αίτηση διεθνούς προστασίας και εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής,
στ)«αρμόδια αρχή υποδοχής» είναι η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία επιβλέπει την τήρηση των όρων της παρούσας κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 2 – Παροχή οικονομικού βοηθήματος υπό το πρόγραμμα

 1. Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται σε ένα σταθερό ποσό που παρέχεται στους ωφελούμενους σε μηνιαία βάση μέσω προπληρωμένης, ηλεκτρονικής, επαναφορτιζόμενης κάρτας, με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακινήσεων εντός του τόπου διαμονής και βασικές σχολικές και φαρμακευτικές δαπάνες.

 2. Η προμήθεια της κάρτας, η διανομή και η πίστωση των καρτών με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του προγράμματος, κατόπιν περιοδικού ελέγχου ότι οι ωφελούμενοι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα. Οι ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να εμφανίζονται για την πραγματοποίηση του εν λόγω ελέγχου.

 3. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως τα μέλη αυτά ορίζονται στην περ. Θ΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019, αποτελούν τις ωφελούμενες μονάδες, στις οποίες αντιστοιχεί κατά κανόνα μία κάρτα, εκτός εάν ο υπεύθυνος του προγράμματος κατόπιν σχετικής αξιολόγησης προβαίνει στην έκδοση επιπλέον καρτών και για άλλα άτομα της μονάδας, για λόγους προστασίας και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχή υποδοχής.

 4. Η ανάληψη μετρητών επιτρέπεται έως του ποσοστού 20% του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος.

 5. Κάθε ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι ωφελούμενοι κατανοούν.

Άρθρο 3 – Ύψος οικονομικού βοηθήματος

 1. Το ύψος του οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας και διακρίνεται σε πλήρες και μερικό. Το μερικό οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται στους ωφελούμενους που διαμένουν σε θέσεις στέγασης στις οποίες παρέχεται σίτιση.

 2. Το ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:
  α. 150,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,
  β. 320,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών ατόμων,
  γ. 420,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων,
  δ. 490,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων και άνω.

 3. Το ύψος του μερικού οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:
  α. 75,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,
  β. 160,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών ατόμων,
  γ. 210,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων,
  δ. 245,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων και άνω.

Άρθρο 4 – Διακοπή και περιορισμός οικονομικού βοηθήματος

Για τον περιορισμό, τη διακοπή ή την τυχόν ανανέωση του οικονομικού βοηθήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4636/2019, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 5 – Τερματισμός οικονομικού βοηθήματος

 1. H παροχή του οικονομικού βοηθήματος τερματίζεται αυτοδίκαια εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, στον Υπεύθυνο του Προγράμματος, της επίδοσης απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας ή τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας.

 2. Για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, η προθεσμία της παρ. 1 εκκινεί από την γνωστοποίηση έκδοσης απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας για όλα τα μέλη της οικογένειας.

 3. Το οικονομικό βοήθημα τερματίζεται άμεσα όταν ο ωφελούμενος παραιτείται ρητά από την αίτηση διεθνούς προστασίας κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στον Υπεύθυνο του Προγράμματος.

 4. Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος και οι Εταίροι Υλοποίησης υποχρεούνται στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στην αρμόδια Αρχή Υποδοχής οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας.

Άρθρο 6 – Παράταση παροχής οικονομικού βοηθήματος

 1. Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος παρατείνεται για διάστημα δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κατά το άρθρο 82 ν. 4636/2019, σε οικογένειες, μέλος των οποίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

 2. Για τις ωφελούμενες σε προχωρημένη (από την 32η εβδομάδα κύησης και εντεύθεν) ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, η παροχή του βοηθήματος τερματίζεται κατά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τον τοκετό.

 3. Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής Υποδοχής δύναται το οικονομικό βοήθημα να παρέχεται κατ’ εξαίρεση για διάστημα έως τριών μηνών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής τους δεν ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα, και στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν λόγοι ευαλωτότητας.

 4. Με την παρέλευση των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους, ο τερματισμός των παροχών επέρχεται αυτοδίκαια.

Άρθρο 7 – Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

 1. Η καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε ωφελούμενους που, κατά τον χρόνο δημοσίευσής της παρούσας το λαμβάνουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας, τερματίζεται αυτοδίκαια. Εξαιρούνται οι ωφελούμενες σε προχωρημένη ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας και τα μέλη της οικογένειάς τους, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τον τοκετό, καθώς.

 2. Έως την έναρξη ισχύος των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 6382/2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 3. Η παρούσα υπουργική απόφαση αφορά παροχές προς ωφελούμενους έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 8 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της, εκτός από αυτές της παρ. 4 του άρθρου 2, οι οποίες ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2020, καθώς και αυτές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, οι οποίες ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ