Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021

0

ΦΕΚ B 587/2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος και β. του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (Α’ 141).

2) Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3) Το 155/5.11.2019 έγγραφο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, με το οποίο μας ζητήθηκε ο ορισμός των επίκουρων μελών του Α.Ε.Δ για τη διετία 2020- 2021.

4) Τη με αριθ. 6/2020 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.

5) Την 174/2019 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.12.2021 τους παρακάτω δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το έργο τούτο παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους:

Α. 1) Χρήστο Παπανικολάου του Νικολάου, 2) Δημήτριο Τομαρά του Νικολάου, 3) Ευαγγελία Τζιράκη του Νικολάου, 4) Βασίλειο Γκέρτσο του Άγγελου, 5) Κωνσταντίνα Σκούρα του Παναγιώτη και 6) Μαρίνα Σκανδάλη του Βασιλείου, Παρέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. 1) Μαρία Πετσάλη του Σταύρου, Εφέτη Αθηνών, 2) Ζωή Καραχάλιου του Ευαγγέλου, Εφέτη Πειραιά, 3) Διονυσία Νίκα του Αθανασίου, Εφέτη Αθηνών, 4) Στυλιανό Κακαβιά του Νικολάου, Εφέτη Αθηνών, 5) Αριστέα Τσαμαδιά του Κωνσταντίνου, Εφέτη Αθηνών και 6) Αθανάσιο Νικολόπουλο του Δημητρίου, Εφέτη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια