Π.Δ.75/2020: Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

0

[ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 75 – ΦΕΚ Α’ 173/10-09-2020 ]

Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 22).

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (OJ L 119/4.5.2016).

3. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) υπ’αρ. 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

  1. Τις διατάξεις του ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 80/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου.» (Β΄ 3058).

6. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/37-δ΄ από 15.7.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού  Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

7. Την υπ’αρ. 3/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Την υπ’αρ. 145/2020 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 2. Συστήματα επιτήρησης Άρθρο 3. Σκοποί επεξεργασίας Άρθρο 4. Υπεύθυνοι επεξεργασίας Άρθρο 5. Προϋποθέσεις και κριτήρια εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης Άρθρο 6. Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις Άρθρο 7. Είδος δεδομένων Άρθρο 8. Χρόνος τήρησης και καταστροφή δεδομένων Άρθρο 9. Αποδέκτες των δεδομένων  – Άρθρο 10. Δικαιώματα υποκειμένων της επεξεργασίας Άρθρο 11. Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας – Άρθρο 12. Απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας Άρθρο 13. Έννομη προστασία – Άρθρο 14. Εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 Άρθρο

  1. Έναρξη ισχύος

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Για το πλήρες τεύχος του ΦΕΚ πατήστε εδώ