Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής: Προκήρυξη θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

0

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Φ.Ε.Κ. 208/27-09-2013, τ. Α΄) : «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, με έκδοση σχετικής Προκήρυξης.

Αναλυτικά την προκήρυξη θα δείτε εδώ