Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Προκήρυξη (2) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή

0

Προκήρυξη για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή από δεόντως τεκμηριωμένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Σχετικές πληροφορίες και φυσικός παραλήπτης των φακέλων ή των συστημένων επιστολών: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81132 Μυτιλήνη, κα Ευστρατία Γιακουμάτου, τηλ. 2251036131.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 29-01-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13-03-2020