Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας [ΦΕΚ Β 1854/2020]

0

“Τροποποίηση της οικ. 7330/2020 υπουργικής απόφασης «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού».

[ Αριθμ. ΤΤ 9028/2020 – ΦΕΚ Β 1854/15-05-2020 ]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α76), και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αυτής,
  β) του ν. 4636/2019 (Α169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις»,
  γ) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α76),
  δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
  ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α 4),
  στ) του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α 5),
  ζ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α 5),
  η) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α 10),
  θ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α 34),
  ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α 123),
  ια) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α 149), όπως ισχύει,
  ιβ) της με αριθμ. 632/13.3.2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού»,
  ιγ) της με αριθμό 12687/2020 (Β 939) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55)»,
  ιδ) της αριθμ. 3332/2020 (Β 1297) κοινής υπουργικής απόφασης «Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 12687/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 939)»,
  ιε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση της αριθμ. οικ. 7330/07-04-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων Διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού» (Β΄ 1426), ως ακολούθως:

Η παράγραφος 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Την παράταση ισχύος για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης, κάθε άδειας διαμονής και κάθε δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24 και 70 του ν. 4636/2019, αντίστοιχα και τα οποία λήγουν από την έναρξη ισχύος του μέτρου αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 (Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθεισών, κοινών αποφάσεων των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και έως την 31η Μαΐου 2020.».

 1. Κατά τα λοιπά, η αριθμ. οικ. 7330/07-04-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων Διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού» (Β΄ 1426), ισχύει ως έχει.

 2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Σχόλια