Προδικαστικό ερώτημα του Δοικ.Εφετείου Θεσ/νικης (αριθ. αποφ. 104/2021) σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΤΜΗΜΑ Α’
—————
Αριθ. καταθέσεως: 750/2021
Βοηθός Εισηγ. : Σεραφειμίδη Αθανασία
 
Η Πρόεδρος του Α’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας
  Έχοντας υπόψη: α) τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) καθώς και το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213) β) την από 11.9.2019 έφεση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατά του Χρήστου Σαμλίδη του Αριστοτέλη και της με αριθμό 382/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας και γ) την επί της ανωτέρω εφέσεως εκδοθείσα απόφαση με αριθμό 104/2021 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το εξής προδικαστικό ερώτημα: «Εάν η διάταξη του πρώτου άρθρου παρ. ΙΑ υποπαράγρ. 6 περ. 2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητος του εισπράξαντος αυτές ασφαλισμένου ή μήπως και στην περίπτωση αυτή είναι εξεταστέα η καλή πίστη (έλλειψη υπαιτιότητας) αυτού, οπότε η αναζήτηση της παροχής είναι επιστρεπτέα μόνον εντός ευλόγου χρόνου».
Εισάγει την ανωτέρω έφεση στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας.
Ορίζει δικάσιμο την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., και εισηγητή την Σύμβουλο κ. Μπραΐμη Παρασκευή.
Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της πράξεως αυτής στους: 1) Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και 2) Χρήστο Σαμλίδη του Αριστοτέλη.
Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 16/4/2021
Η Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος                    Η Γραμματέας του Α΄ Τμήματος
Σπ. Χρυσικοπούλου                                        Ειρ. Δασκαλάκη
Κοινοποίηση:
1) κ. Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως αυτής στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης