Πρότυπη δίκη – ΠΝ8/2020 Πράξη της Επιτροπής Α1 Π1 του Ν. 3900/10

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
ΠΡΑΞΗ  8/2020
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Αθανάσιο Ράντο, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ και την Αντιπρόεδρο, Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Πρόεδρο του αρμοδίου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος,
αφού έλαβε υπ΄ όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010
β) την από 2.6.2020 αίτηση του Νικόλαου Γιαλούρη (ΠΑ 7/3.6.2020), με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό κατάθεσης ΑΓ11880/13-12-2018 αγωγή του κατά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και κατά του Ενιαίου Ταμείου  Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Με την αγωγή αυτή ζητείται να καταβληθούν στον ενάγοντα, νομιμοτόκως, τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην αγωγή ποσά ως αποζημίωση με βάση το άρθρο 105 και 106 του ΕισΝΑΚ λόγω των παράνομων, κατά τους ισχυρισμούς του, περικοπών στην καταβολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 612/1977 “Περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος των τυφλών ασφαλισμένων εις ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών”, οι οποίες έλαβαν χώρα με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4111/2013, αλλά και για την παράνομη κατάργηση των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας. Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την ως άνω αγωγή τίθεται το νομικό ζήτημα της συνταγματικότητας της ρύθμισης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν. 4111/2013, κατά το μέρος που από τις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο αυτή μειώσεις δεν εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα ότι στο πλαίσιο εκδίκασης της αγωγής του αιτούντος, ανακύπτουν τα εξής γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα: α. αν η μη εξαίρεση των συνταξιούχων που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 612/1977 από τις μειώσεις συντάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 4111/2013  εξαιρούνται των αντίστοιχων μειώσεων στις συντάξεις του Δημοσίου, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου εν γένει οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και β. αν η ανωτέρω ρύθμιση, με την οποία επεβλήθησαν μειώσεις στις συντάξεις των συνταξιούχων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 612/1977, είναι σύμφωνη με το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και τα άρθρα 21 και 22 του Συντάγματος.
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 334217540950 0803 0081 και 334232542950 0803 0033 κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).
αποφασίζει
Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010.
 δ ι α τ ά σ σ ε ι
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή του αιτούντος (αρ. καταθέσεως: ΑΓ11880/13-12-2018),
2. Να αποδοθεί στον αιτούντα το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο, και
3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.
                                                      Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020
   Αθανάσιος Ράντος                    Ειρήνη Σαρπ            Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
Κοινοποίηση: 
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας).
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σχόλια