Σε δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής»

0

Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν συνεργασίας με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και έχοντας αναλύσει καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία, με την κατάρτιση ενός νομοσχεδίου που θα αναθεωρήσει ριζικά τον Ιδρυτικό Νόμο της Ο.Κ.Ε. (ν. 2232/1994).

Το νομοσχέδιο «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής», το οποίο αναρτήθηκε χθες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Τη διεύρυνση των θεματικών πεδίων αρμοδιότητας έκφρασης Γνώμης από την Ο.Κ.Ε.
  • Τη ρητή αναφορά σε αρμοδιότητες που αφορούν: (α) υποβολή προτάσεων για θέματα ίσης μεταχείρισης, (β) συμβολή της Ο.Κ.Ε. στον περιφερειακό/τοπικό κοινωνικό διάλογο, (γ) σύνταξη ετήσιων εκθέσεων και υποβολή τους στη Βουλή των Ελλήνων.
  • Την υποχρέωση θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων υπεύθυνων για τον σχεδιασμό κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής (π.χ. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) να αποστέλλουν τα πορίσματά τους στην Ο.Κ.Ε., ενισχύοντας την πληρότητα ενημέρωσης του θεσμού και ενθαρρύνοντας τυχόν συνέργειες.
  • Τη σύντμηση του χρόνου ανταπόκρισης της Ο.Κ.Ε. (15-20 ημέρες, αντί για 30-45 ημέρες) για την έκδοση Γνώμης, προκειμένου να μην καθυστερεί η νομοπαρασκευαστική διαδικασία.
  • Την αναθεώρηση της σύνθεσης της Ο.Κ.Ε., με παράλληλη αύξηση του συνολικού αριθμού μελών από 62 σε 66 και ίση εκπροσώπηση των τριών ομάδων, προκειμένου να καταστεί πιο πλουραλιστική και να ανταποκρίνεται στους σύγχρονους οικονομικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόβλεψη για πρώτη φορά εκπροσώπησης των νεοφυών επιχειρήσεων, των Ελλήνων εξαγωγέων και του Ναυτικού Επιμελητηρίου, δίνοντας το σήμα για τον προσανατολισμό της χώρας προς την εξωστρέφεια και την καινοτομία.
  • Την προώθηση της ισότητας των φύλων, με ενσωμάτωση ρήτρας για αντιπροσώπευση καθενός εκ των δύο φύλων τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των μελών της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.
  • Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Ο.Κ.Ε., με αναλυτική αναφορά των ρητών αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης και διαχείρισής της.
  • Την υποχρέωση δημοσίευσης προϋπολογισμού και απολογισμού στον ιστότοπο της Ο.Κ.Ε. για την προώθηση της διαφάνειας και λογοδοσίας του θεσμού.
  • Την πρόβλεψη – για πρώτη φορά – της κατάρτισης Οργανισμού της Ο.Κ.Ε. με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με στόχο να διασφαλιστεί η οργανωτική δομή, η στελεχιακή επάρκεια και η λειτουργική δυναμική του θεσμού.
  • Τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων για την άντληση επιστημονικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας κατά τη διατύπωση Γνωμών.

Η Ο.Κ.Ε. αποτελεί τον συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό διαβούλευσης και διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της χώρας. Επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης είναι η Ο.Κ.Ε. να αποτελεί ενεργό συνομιλητή και συνεργάτη, με σκοπό τη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής συνεννόησης και σύγκλισης, σε ένα κοινό όραμα για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας. Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ουσιαστική ενδυνάμωση της Ο.Κ.Ε. αποτελούν προϋπόθεση για να φέρει σε πέρας, απρόσκοπτα, την υψηλής σημασίας αποστολή της.

Η διαβούλευση επί του νομοσχεδίου διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr/minfin/ και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00.