ΣτΕ Α΄ 7μ. 919-927/2022: Διοικητικές διαφορές ουσίας – ΝΑΤ – Εισφορές – Αρμοδιότητα Διοικητικού Πρωτοδικείου

0

ΣτΕ Α΄ 7μ. 919-927/2022
Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγήτρια: Ά. Μπόνου, Σύμβουλος Επικρατείας

Διοικ. διαφ. ουσίας. Υπάγονται στην αρμοδιότητα διοικ. πρωτ. (άρ. 7 παρ. 1 περ. α΄ ν. 702/1977) διαφορές από καταλογισμό εισφορών ναυτολογίου σε βάρος των ευθυνομένων αλληλεγγύως με τον πλοιοκτήτη προσώπων παρ. 6 άρ. 86 κ.ν. 792/1978.

Ν.Α.Τ. Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων. Φύλλα Εκκαθάρισης Ν.Α.Τ. Εισφορές εκ ναυτολογίου εν γένει. Οι διαφορές από την αμφισβήτηση της νομιμότητας φύλλου εκκαθαρίσεως, με το οποίο καταλογίζονται εισφορές εν γένει εκ ναυτολογίου σε βάρος οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που απαριθμούνται περιοριστικώς στην παρ. 6 άρθρου 86 κ.ν. 792/1978, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως με τον εκάστοτε πλοιοκτήτη για την καταβολή τους, συνιστούν διοικητικές διαφορές ουσίας υπαγόμενες στην αρμοδιότητα των διοικητικών πρωτοδικείων, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 702/1977. Μη νομίμως το διοικητικό πρωτοδικείο παρέπεμψε, ως προς τις διαχειρίστριες εταιρίες του πλοίου, ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. για την επιβολή εισφορών εκ ναυτολογίου εν γένει για το πλοίο. Αναπομπή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά για να δικασθεί ως προσφυγή ουσίας.