ΣτΕ: Ανακοίνωση Α΄ Τμήματος σχετικά με την προσωρινή αναστολή των εργασιών του από 16.5.2020 έως 31.5.2020

0
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.5.2020 (ΦΕΚ 1857 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναστέλλονται προσωρινά για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., κατά τις δικασίμους του Α΄ Τμήματος της 18ης και 25ης Μαΐου 2020, εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες υποθέσεις έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους.
Υπενθυμίζεται ότι προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής των ως άνω δηλώσεων. Η διαδικασία εφαρμογής της ως άνω Π.Ν.Π. περιγράφεται αναλυτικά στην από 4/5/2020 σχετική ανακοίνωση «Διευκρινήσεις για τη συζήτηση από 6.5.2020 των υποθέσεων με δηλώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κ.λπ.».
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Α΄ Τμήματος είναι ste_grammateia_a@adjustice.gr και το τηλέφωνο 213 2102011, -12 -13.
                  Η Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος
                         Σπ. Χρυσικοπούλου

Σχόλια