ΣτΕ: ανακοίνωση Α’ Τμήματος

0
Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 (ΦΕΚ 1588 Α΄), η οποία αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, σας ενημερώνουμε ότι:
Ι. Σύμφωνα με την περίπτ. Α της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., οι υποθέσεις του Α΄ Τμήματος της δικασίμου της 4ης Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στα αντίστοιχα εκθέματα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στα πινάκια του Τμήματος.
ΙΙ. Σύμφωνα με την περίπτ. Β της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., κατά τη δικάσιμο της 11ης Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες υποθέσεις έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Συγκεκριμένα, κατά τη δικάσιμο της 11ης Μαΐου 2020, οι υποθέσεις δηλώνονται από τους εισηγητές για συζήτηση και αναρτώνται στο έκθεμα του Α΄ Τμήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου έως τις 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη. Όλες οι εκθέσεις των εισηγητών των υποθέσεων που φέρονται προς συζήτηση μπορεί να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, εάν υποβληθεί στην Γραμματεία του Α΄ Τμήματος (ste_grammateia_a@adjustice.gr) σχετική αίτηση, έως τις 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.30 μ.μ.. Επιπλέον, για την περαιτέρω διευκόλυνση των δικηγόρων, αποκλειστικά για τις υποθέσεις που έχουν δηλωθεί προς συζήτηση στο έκθεμα της 11ης Μαΐου 2020, δίδεται η δυνατότητα να υποβληθεί στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση έως τις 8 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.30 μ.μ. η κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα (διπλότυπο είσπραξης δικηγορικού συλλόγου, δήλωση απαλλαγής από έξοδα κ.λπ.). Για την παραλαβή της ως άνω δηλώσεως αποστέλλεται από τη Γραμματεία του Α΄ Τμήματος βεβαίωση παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι οι λοιπές υποθέσεις του εκθέματος της 11ης Μαΐου 2020, οι οποίες δεν θα συζητηθούν τελικά, αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στο έκθεμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στο πινάκιο του Τμήματος, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν θα κλητευθούν εκ νέου.
ΙΙΙ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 25/2012 (ΦΕΚ 53 Β΄) και την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 8721 ΕΞ 2020/14.4.2020 (ΦΕΚ 1384 Α΄) «Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών -Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών», τα πιστοποιητικά (αναβολής, συζήτησης κ.λπ.) μπορεί να εκδίδονται και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεως που αποστέλλεται στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Α΄ Τμήματος (τηλέφωνο: 213.2102011, -2, -3). Η Γραμματεία θα αποστείλει το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
Η Πρόεδρος του Α’ Τμήματος
Σπ. Χρυσικοπούλου

Σχόλια