ΣτΕ: ανακοίνωση Γ’ Τμήματος

0

Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 (ΦΕΚ 1588 Α΄), η οποία αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την περίπτ. Β της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., κατά τη δικάσιμο της 7 Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989. Συγκεκριμένα, κατά τη δικάσιμο της 7 Μαΐου 2020, οι υποθέσεις δηλώνονται από τους εισηγητές για συζήτηση και αναρτώνται στο έκθεμα του Γ΄ Τμήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου έως 1 Μαΐου 2020. Όλες οι εκθέσεις των εισηγητών των υποθέσεων που φέρονται προς συζήτηση μπορεί να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, εάν υποβληθεί στην Γραμματεία του Γ΄ Τμήματος (ste_grammateia_[ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ]@adjustice.gr) σχετική αίτηση. Επιπλέον, για την περαιτέρω διευκόλυνση των δικηγόρων, αποκλειστικά για τις υποθέσεις που έχουν δηλωθεί προς συζήτηση στα εκθέματα της 7 Μαΐου 2020, δίδεται η δυνατότητα να υποβληθεί στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση έως τις 6 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. η κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989. Για την παραλαβή της ως άνω δηλώσεως αποστέλλεται από τη Γραμματεία του Γ΄ Τμήματος βεβαίωση παραλαβής.

Επισημαίνεται ότι οι λοιπές υποθέσεις του εκθέματος της 7 Μαΐου 2020, οι οποίες δεν θα συζητηθούν τελικά, αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στο έκθεμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στο πινάκιο του Τμήματος, οι δε διάδικοι εφόσον έχουν κλητευθεί δεν θα κλητευθούν εκ νέου.

Ο Πρόεδρος του Γ Τμήματος

Σχόλια