ΣτΕ: Ανακοίνωση ΣΤ΄ Τμήματος

0
Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15.5.2020 (ΦΕΚ 1857 B΄), η οποία αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020, σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., κατά τις δικασίμους της Δευτέρας 18 Μαΐου 2020 και Δευτέρας 25 Μαΐου 2020, εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παραγράφου 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989. Κατά τις εν λόγω δικασίμους, οι υποθέσεις δηλώνονται από τους εισηγητές για συζήτηση και αναρτώνται στο έκθεμα του Στ΄ Τμήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου. Εξάλλου, όλες οι εκθέσεις των εισηγητών των υποθέσεων που φέρονται προς συζήτηση μπορεί να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, εάν υποβληθεί στην Γραμματεία του ΣΤ΄ Τμήματος (ste_grammateia_st@adjustice.gr) σχετική αίτηση.
Υπενθυμίζεται ότι προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής των ως άνω δηλώσεων, για την παραλαβή των οποίων αποστέλλεται από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις των εκθεμάτων των ως άνω δικασίμων, οι οποίες δεν θα συζητηθούν τελικά, αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στο έκθεμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στο πινάκιο του Τμήματος, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νομίμως, δεν θα κλητευθούν εκ νέου.
Ο Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τμήματος

Σχόλια