ΣτΕ: Ανακοίνωση ΣΤ’ Τμήματος

0
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο Δεύτερο της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 26804/ 25.4.2020 (ΦΕΚ 1588 τ. Β΄), α) οι κύριες υποθέσεις  της δικασίμου  4/5/2020 αναβάλλονται σε προσεχείς  δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανισθούν στα αντίστοιχα εκθέματα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στα πινάκια του  Τμήματος, β) από τις κύριες υποθέσεις της δικασίμου 11/5/2020, πρόκειται να συζητηθούν μόνον εκείνες για τις οποίες θα έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους η κατά το άρθρ. 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 δήλωση παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. Παρακαλούνται ως εκ τούτου, όσοι προτίθενται να υποβάλουν τέτοια δήλωση να την καταθέσουν το συντομότερο δυνατό ή να ενημερώσουν σχετικά τον εισηγητή δικαστή ή τη Γραμματεία του Τμήματος, προς διευκόλυνση των εργασιών του Δικαστηρίου.
Ο Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τμήματος
Ι. Β. Γράβαρης

Σχόλια