ΣτΕ Δ΄ 625/2022: Συμβατότητα A142 Π1 περ. α΄ του ΚΔΔ (κατάργηση δίκης) με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ, το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

0

ΣτΕ Δ΄625/2022
Πρόεδρος. Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής. Ν. Μαρκόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ

Συμβατότητα άρθρου 142 παρ. 1 περ. α΄ του ΚΔΔ (κατάργηση δίκης) με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ, το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ
Με την απόφαση 625/22-3-2022 του ΣτΕ κρίθηκε ότι το άρθρο 142 παρ. 1 περ. α΄ του ΚΔΔ ερμηνευόμενο σύμφωνα με γενική δικονομική αρχή επιβάλλει την κατάργηση της δίκης στην περίπτωση παύσης της ισχύος της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως για το μέλλον μόνο εφόσον ο προσφεύγων διάδικος είτε δεν επικαλέσθηκε ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που να δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης είτε επικαλέσθηκε μεν τέτοιο ισχυρισμό, ο οποίος όμως απορρίφθηκε από το διοικητικό δικαστήριο. Με το περιεχόμενο αυτό η ανωτέρω διάταξη του ΚΔΔ είναι συμβατή με το άρθρο 47 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε., το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.