ΣτΕ: μέτρα πρόληψης κατά της πανδημίας [Covid-19] – Τροποποίηση Πράξεων

0

Τροποποίηση της παρ. 4 της πράξεως με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 295/16.9.2020, καθώς και της παρ. 3 του κεφαλαίου 1 του από 6.10.2020 «Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας»
                                                       20/10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: οίκ. 343

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

΄Εχοντας υπ’ όψιν :
το άρθρο 1 παρ. 1 περ. 4 της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.64450/11-10-2020 κοινής υπουργικής αποφάσεως (Β΄ 4484)

Τροποποιεί την παρ. 4 της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 295/16.9.2020 προηγούμενης πράξεώς της, καθώς και την παρ. 3 του κεφαλαίου 1 του από 6.10.2020 «Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας» και

Ορίζει
C

«Στις Α΄ και Β΄ αίθουσες συνεδριάσεων του Δικαστηρίου επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο ατόμων (πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων). Ομοίως στην αίθουσα διασκέψεων της Δικαστικής Ολομελείας κατά τη συζήτηση αιτήσεων αναστολής δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή περισσότερων των είκοσι (20) ατόμων (πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων)».

Ειρήνη Σάρπ

Σχόλια