ΣτΕ: Μέτρα προστασίας κατά του COVID-19

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
[ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022 – Αρ. Πρωτ.: οίκ. 5 ]
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
΄Εχοντας υπ’όψιν :
To άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. 3 της Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄6290)
Τροποποιεί την παρ. 5 της οικ. 298/4.10.2021 προηγούμενης πράξεώς του και

Ορίζει

 

“Στις Α΄ και Β΄ αίθουσες συνεδριάσεων του Δικαστηρίου επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή εικοσιπέντε (25) κατ’ ανώτατο όριο ατόμων (πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων). Ομοίως στην αίθουσα διασκέψεων της Δικαστικής Ολομελείας κατά τη συζήτηση αιτήσεων αναστολής δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή περισσοτέρων των δεκαπέντε (15) ατόμων (πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων)”
Δημήτριος Σκαλτσούνης